Đã in

Tâm hồn và hình thức

Tê-lê-mặc phiêu lưu ký

Tục ca lệ

Khách

Không có vua

Vĩnh biệt

Ondine

Trưởng-giả học làm sang

Người biển-lận

Bệnh tưởng

Sẽ in

Miếng da lừa

Lẩn thẩn - Bài báo 1946

Truyện Gil-Blas

Ba người ngự-lâm pháo-thủ

Hai mươi năm về sau

Mười năm sau nữa

Những khúc ca của Maldoror

#Sách là để đọc