Đặt sách

Tâm hồn và hình thức

György Lukács, Anh Hoa dịch

280 trang, khổ 13,5x20,5cm

Giá: 135.000đ

Tê-lê-mặc phiêu lưu ký

François Fénelon, Nguyễn Văn Vĩnh diễn quốc-âm

464 trang, khổ 13,5x20,5cm

Giá: 153.000đ

Tục ca lệ

Alain-René Lesage, Nguyễn Văn Vĩnh diễn quốc-âm

146 trang, khổ 11,5x18cm

Giá: 45.000đ

Khách

Nguyễn Chí Hoan

100 trang, khổ 12,5x20cm

Giá: 99.000đ

Không có vua

Cao Việt Dũng

80 trang, khổ 13,5x20cm

Giá: 42.000đ

Vĩnh biệt

Honoré de Balzac, Cao Việt Dũng dịch

100 trang, khổ 13,5x20cm

Giá: 45.000đ

Ondine

La Motte-Fouqué, Cao An Vũ dịch

128 trang, khổ 13x20cm

Giá: 63.000đ

Trưởng-giả học làm sang

Hài-kịch của Molière, Nguyễn Văn Vĩnh diễn quốc-âm

116 trang, khổ 11,5x18cm

Giá: 36.000đ

Người biển-lận

Hài-kịch của Molière, Nguyễn Văn Vĩnh diễn quốc-âm

120 trang, khổ 11,5x18cm

Giá: 36.000đ

Bệnh tưởng

Hài-kịch của Molière, Nguyễn Văn Vĩnh diễn quốc-âm

108 trang, khổ 11,5x18cm

Giá: 36.000đ